důvěryhodný a silný partner s vynikajícím renomé

Obsah

STAVEBNÍ ŘÍZENÍ 
ONLINE
–PŮJDE
TO I BEZ PAPÍRŮ?

Nový stavební zákon konečně umožňuje digitalizaci stavebního řízení. Cílem je vybudovat digitální systém, který usnadní proces stavebního řízení, aby už nebylo potřeba obcházet úřady a vše bylo možné vyřídit odkudkoli elektronicky. Čeká nás konečně revoluce, po které nebudeme muset po úřadech běhat s papíry a sbírat razítka?

Pokud dnes chcete stavět, musíte získat až neskutečných 48 razítek. Čeká vás tak obíhání úřadů a nekonečné papírování. Změnu by konečně mohl přinést nový stavební zákon, který počítá nejen se zjednodušením, ale také s kompletní digitalizací stavebního řízení. Dosud stavebník podával žádost, ke které přikládal desítky příloh a potvrzení. Nově by mělo stačit podat jen jeden návrh, a to na dálku online.

Elektronické služby v kontextu nového stavebního zákona bude poskytovat státní stavební správa prostřednictvím nových informačních systémů. Konkrétně se jedná o Portál stavebníka, Národní geoportál územního plánování, Evidenci stavebních postupů, Evidenci elektronických dokumentací či Informační systém identifikačního čísla stavby a další.

Tyto systémy bude podle nového stavebního zákona spravovat nově založený Nejvyšší stavební úřad, který má de iure začít fungovat od 1. ledna 2022 a stane se ústředním správním úřadem nejen ve věcech územního plánování, ale i stavebního řádu a také vyvlastnění. Některé systémy existují již dnes, postupně tedy přejdou pod správu Nejvyššího stavebního úřadu, a některé vzniknou až s účinností nového stavebního zákona.

Od roku 2022 by mělo dojít k jejich postupné realizaci zejména po stránce technické a architektonické. Nejsložitější úloha však bude nakonec na Nejvyšším stavebním úřadu – a to naplnit jednotlivé informační systémy reálnými daty. Fungovat by pak měl plnohodnotný elektronický správní spis, který nahradí spis papírový. Spolu s ním bude zavedena možnost elektronického podání do informačního systému, včetně projektové dokumentace a dalších příloh. Plného využití uvedených informačních systémů bychom se měli dočkat s plnou účinností nového stavebního zákona, tj.  od července 2023.

Portál stavebníka – základ pro digitalizaci

Základním kamenem celého digitálního systému má být Portál stavebníka. Ten bude pro fyzické a právnické osoby primárním pracovním prostředím, přes které budou mít přístup do dalších informačních systémů státní stavební správy. Portál by měl pomocí interaktivních formulářů propojit systémy a komunikaci se stavebními úřady, úřady územního plánování a dalšími dotčenými orgány.

Portál stavebníka umožní zrychlení a zefektivnění všech procesů v oblasti stavební agendy. O všechna rozhodnutí a jiná opatření bude možné požádat elektronicky pomocí jednoho portálu přístupného přes internet.

Lidé přes něj budou mít možnost činit digitální úkony vůči stavebnímu úřadu, a to včetně odkazování na elektronické dokumenty v informačních systémech. A systém přinese také možnost vzdáleného přístupu všem oprávněným osobám, které budou moci podle rozsahu svých oprávnění nahlížet do spisu stavebních úřadů a jiných digitálních úložišť.

Portál stavebníka by měl zrychlit a zefektivnit všechny dílčí aktivity a procesy v oblasti stavební agendy. Všechny aspekty z pohledu životního prostředí, hygieny, dopravního napojení, hasičů atp. posoudí úřad v rámci jednoho řízení a bude možné požádat elektronicky o všechna rozhodnutí a jiná opatření pomocí jednoho portálu přístupného přes internet.

S portálem stavebníka souvisí i samostatný Informační systém identifikačního čísla stavby, který přiřadí jednotlivým stavbám unikátní číslo. To umožní identifikovat stavbu v informačních systémech stavební správy a přiřadit v nich veškeré údaje a dokumenty vedené k dané stavbě. Číslo bude zároveň sloužit i pro vnitřní a statistickou potřebu veřejné správy.

Národní geoportál územního plánování

Informační systém Národního geoportálu územního plánování bude zajišťovat přístup k údajům a informacím z územně plánovací činnosti v elektronické podobě a měl by sloužit zejména zveřejňování výstupů z územně plánovací činnosti či sledování postupu pořizování územně plánovací dokumentace. Zároveň zde budou přístupná prostorová data, která přímo nebo nepřímo odkazují na určitou polohu nebo zeměpisnou oblast, u které se řeší, zda je její využití v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí. Správcem a provozovatelem geoportálu územního plánování bude opět Nejvyšší stavební úřad.

Evidence stavebních postupů

Evidencí stavebních postupů má být informační systém, který umožní ukládání údajů o probíhajících řízeních podle stavebního zákona. Na jednom místě tak bude dostupná evidence veškerých úkonů účastníků včetně rozhodnutí stavebního úřadu nebo dotčeného orgánu. Díky tomu, že dojde ke zpřístupnění informací a dokumentů na dálku, by se měly zjednodušit postupy pro navrhovatele a mělo by být možné získávat informace o stavu řízení bez nutnosti nahlížet osobně do papírového spisu.

Evidence elektronických dokumentací

Systém Evidence elektronických dokumentací bude datovým úložištěm projektových dokumentací v elektronické podobě. Dokumentace se bude moci vkládat jednoduše prostřednictvím Portálu stavebníka jak ve formátu PDF, tak ve strojově čitelném formátu.

Právo na přístup k údajům a elektronickým dokumentům v Evidenci stavebních postupů a v Evidenci elektronických dokumentací bude mít jen ten, kdo má podle správního řádu právo nahlížet do spisu. Musí se totiž dodržet zásada neveřejnosti správního řízení. Údaje tak budou přístupné jen pro účastníky řízení, jejich zástupce a další osoby, které mohou prokázat právní zájem. Osoba oprávněná k přístupu do evidencí bude mít právo na dálkový přístup, včetně strojového vyhledávání informací a pořizování výpisů a kopií.

Digitalizace stavebního práva i mimo stavební zákon

O elektronizaci procesů můžeme však přemýšlet i mimo rámec stavebního zákona. Obecně závazné právní předpisy například umožňovaly vést stavební deník plně elektronicky. U stavby, která je předmětem veřejné zakázky v nadlimitním režimu, je dokonce od 1. ledna 2021 vedení digitálního stavebního deníku povinné. Na tom nový stavební zákon nic nezměnil, vedení plně digitálního stavebního deníku na druhou stranu ale ani nijak dále neusnadnil.

Nadále tedy platí, že veškeré zápisy do stavebního deníku lze učinit elektronicky a že všechny oprávněné osoby provádějící zápisy musí být schopny deník podepisovat elektronicky, v drtivé většině případů tzv. prostým elektronickým podpisem.

Bohužel v ojedinělých případech je nezbytné proces zápisu doplnit o další krok; je tomu tak například u tzv. autorizovaných osob (např. projektant, stavbyvedoucí či stavební dozor), které jsou při výkonu své autorizované činnosti povinny opatřit vybrané dokumenty svým vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem se státním znakem. České právo nebo na českém trhu známé aplikace totiž zatím neumožňují provést jejich jednání výlučně elektronicky. V těchto případech si tedy digitální stavební deníky zatím musí dopomáhat autorizovanou konverzí. Dokončení digitalizace v tomto ohledu je nicméně již na cestě, minimálně pro autorizované osoby by mělo jít o termín 1. července 2023.

Klíčové kontakty HAVEL & PARTNERS pro oblast digitalizace a stavebnictví:

František Korbel|partner

Specializuje se na veřejné stavební právo, veřejnou správu, správní soudnictví, legislativu a právo na informace a právo informačních technologií. Byl vedoucím autorského kolektivu vládního návrhu nového stavebního zákona. Obdržel také Českou cenu za architekturu za sepis Pražských stavebních předpisů. Je členem Legislativní rady vlády.

Jiří Buryan |counsel

Věnuje se zejména správnímu a stavebnímu právu, správnímu soudnictví a developmentu. Byl členem autorského kolektivu návrhu nového stavebního zákona. Působí také jako vysokoškolský učitel stavebního práva na Vysoké škole ekonomické v Praze. Přednáší na odborných konferencích a publikuje odborné články o tématech z oblasti developmentu a stavebního práva.

Dalibor Kovář|vedoucí advokát

Je odborníkem na elektronické právní jednání a s tím související digitální transformaci. Zaměřuje se především na zavádění elektronického právního jednání do veřejnoprávních i soukromoprávních organizací a využívání elektronické identity. Podílel se na přípravě digitalizační legislativy a komentáře k zákonu o právu na digitální služby.

Zavřít
Úvodní slovo
Pro bono
E-sport
Jde o největší compliance změnu od implementace GDPR.
Jaroslav Havel:
Co může a nemůže správce daně při provedení místního šetření…
Co je u nás nového?
O nás