Zajištění kvalitních právních služeb pro veřejný sektor je náročná disciplína. Hlavním kritériem totiž stále bývá cena. Nejnižší hodinová sazba ale ve výsledku nemusí znamenat nejnižší celkovou cenu za poskytnuté služby, a už vůbec ne špičkovou kvalitu, kterou veřejný sektor potřebuje stejně jako ten soukromý. Jak tedy vybírat skutečně kvalitní právní služby za přiměřenou cenu?

Teoreticky lze říci, že připravit a vysoutěžit veřejnou zakázku na stavbu přece musí umět každý advokát. Ale umí každý advokát připravit dokumentaci dle standardů FIDIC, definovat jednoznačně a vyváženě zadávací podmínky velkého stavebního projektu, provést zadavatele všemi stupni povolování stavby, efektivně vypořádávat následné nejasnosti při realizaci stavby a obstát při řešení jakéhokoli problému?

V soukromém sektoru je zcela běžné, že si klient na podporu svých zájmů vybere ty nejlepší právníky. Tedy zásadně takové, kteří mají za sebou kvalitní studium, disponují nejen špičkovými právními znalostmi či potřebným nadhledem s přesahem do byznysu a mají také ty nejlepší reference a letitou praxi v dané oblasti práva a oboru podnikání.

Kvalitu právních služeb určují především špičkové právní znalosti a reference, byznysový přehled či praktické zkušenosti týmu.

Pokud právní služby vybírá veřejný sektor, musí postupovat podle pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Pro zadavatele je často tento postup velmi administrativně a časově náročný a ve snaze vyhnout se případným sporům s dodavateli o výsledek hodnocení se přiklánějí (na první pohled) k cestě nejmenšího odporu – tedy hodnocení podle nejnižší nabídkové ceny. To je ale u právních služeb naprosto nevhodné. Skutečně kvalitní advokátní kanceláře se takové soutěže často ani neúčastní. Reálně se pak soutěž odehraje mezi méně zkušenými kancelářemi či advokáty, kteří se často cenově podbízejí, a nabídnuté hodinové sazby se pohybují v naprosto nereálných hodnotách.

Aby taková kancelář udržela alespoň částečnou ziskovost zakázky, nasadí často na plnění juniorní právníky. Ti však nemají dostatečné zkušenosti, a pokud se kancelář na danou oblast nespecializuje, s tématem se v praxi setkávají někdy dokonce úplně poprvé. Případu pak musí věnovat více času, který samozřejmě následně klientovi fakturují. Reálně tedy stráví na klientském případu násobky hodin oproti zkušenému právnímu týmu. I přes nižší hodinovou sazbu je pak ve výsledku celková cena pro klienta vyšší, což se naopak nedá říct o kvalitě takového poradenství.

Široký přesah a nadhled

Je správné u právních služeb hodnotit sazbu (tj. jednotkovou cenu), nebo celkovou cenu za případ? Požadavkem na celkovou cenu sice můžete částečně zamezit fakturaci neomezených hodin, celkovou cenu ovšem často nelze předem stanovit. A pokud ano, neřeší to situaci, kdy kancelář kvůli finanční udržitelnosti svěří zakázku nezkušenému týmu juniorů bez dostatečného detailu a vhledu do věci.

Pokud potřebuje zadavatel právní službu u komplikovanějšího či průřezového případu, měl by se obrátit na právníky s maximální mírou odbornosti. Takový právník je totiž schopen kauzu uchopit ze všech potřebných pohledů a dovést ji ke kýženému výsledku. Dostatečně robustní kanceláře mají široký průnik mezi všemi oblastmi práva. Umějí o případu přemýšlet komplexně, mohou zapojit vlastí experty z prakticky všech odvětví práva, mají vazby a kontakty na poradenské společnosti, znalce, technické experty a lídry v jednotlivých oborech na trhu.

Nastavte kritéria

Zdánlivě výhodným nabídkám se dá vyhnout zejména správným nastavením hodnotících kritérií. Je třeba hodnotit nejen cenu, ale především kvalitu. V první řadě je nutné správně vymezit, jaké právní služby zadavatel požaduje. Adekvátně tomu pak musí být nastavena už kvalifikace – tedy požadavek na velikostně odpovídající právní tým a dostatečný počet referencí. Do kvalifikace bývá vhodnější požadovat reference obecnější, specifika případu zase zohledňovat v hodnocení.

Kvalita právníků se hodnotí zejména prostřednictvím kritéria, které zákon označuje jako organizace, kvalifikace nebo zkušenosti osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky. Jedná se o hodnocení realizačního týmu, tedy konkrétních právníků, kteří mají pro zadavatele pracovat.

Interní předpisy řady zadavatelů přikazují hodnotit nabídkovou cenu minimálně s váhou 60, 70 či dokonce 80 %. Takový postup ale v případě expertních právních služeb nezaručí výběr kvalitního dodavatele.

Řada zadavatelů má interní předpisy, které přikazují v rámci hodnocení nabídkovou cenu hodnotit  minimálně s váhou 60, 70 či dokonce 80 %. Takový postup ale v případě expertních právních služeb nemůže zaručit výběr skutečně kvalitního dodavatele. U služeb, kde je lidský faktor rozhodující, musí být naopak převažujícím kritériem důraz na osoby, které tyto služby poskytují. V případě právních služeb proto určitě doporučujeme kvalitu hodnotit s váhou více než 50 %. Zákon dokonce umožňuje zadavateli stanovit cenu fixní a hodnotit jen kvalitu, kterou mu dodavatelé za tuto (pro všechny stejnou) cenu nabídnou. Obdobně je rovněž možné stanovit dolní hranici ceny pro hodnocení (tedy že pod určitou hranicí už zadavatel nebude nabídkovým cenám přidělovat body navíc).

Jednou z dalších možných cest může být i pohovor s členy realizačního týmu tak, aby měl zadavatel možnost se s právníky osobně vidět a prověřit jejich schopnosti. V rámci zadávacího řízení však zadavatel musí předem stanovit, co bude v rámci takového pohovoru zohledňovat. Průběh a výsledek pohovorů je samozřejmě třeba transparentně zachytit – ideálně písemně i audio/video formou. Není to tedy zcela srovnatelné s běžným výběrem právníka, kdy se klient z přímého kontaktu rozhoduje poměrně volně, zda mu právník vyhovuje, či nikoliv.

Spolehlivý partner

V současné době se ve veřejném sektoru rozšiřuje využívání nových přístupů, včetně mezinárodních standardů FIDIC, projektování metodou BIM, zohledňování sociálních a environmentálních aspektů, a vládne velký tlak na elektronizaci a inovace. Aktuálními celospolečenskými problémy jsou inflace a výpadky materiálů, ale i dopady pandemie covid-19 a konfliktu na Ukrajině. Zadavatelé dennodenně řeší potíže dodavatelů dokončit plnění zakázek či zachovat termíny a kvalitu plnění. A právě při řešení takových témat je zkušený právník spolehlivým partnerem.

Kvalitní advokát by měl zadavateli poskytnout full-service službu. Například v oblasti projektů veřejného investování pro něj připraví a právně vydefinuje jasné zadání, zadávací podmínky se zohledněním všech aspektů veškerých dotčených právních oblastí (včetně práva duševního vlastnictví, ochrany osobních údajů či daňových aspektů). Zkoordinuje se s technickými poradci, provede jej celým procesem včetně případné obhajoby před orgány kontroly a auditními orgány v případě dotací. Následně též v průběhu realizace projektu bude umět vyřešit veškeré výkladové nejasnosti či nepředvídatelné problémy. Zvládá nejen právní formu, ale rozumí i obsahu a obchodním potřebám zadavatele a zná poměry a vztahy na dotčeném trhu. Orientuje se v nejnovějších trendech jak z domácí praxe, tak ze zahraničí, umí je aplikovat a řešit výkladové potíže.

Zkušený právní tým HAVEL & PARTNERS pro veřejný sektor zná do detailu nejen praxi, ale i genezi legislativní úpravy a výkladové praxe širokého spektra oblastí. Naši odborníci se prostřednictvím profesních organizací aktivně účastní legislativního procesu, podílejí se na přijímání a tvorbě metodických pokynů a díky působení v asociacích, expertních skupinách i rozkladových komisích sledují nejnovější trendy pro aplikaci v praxi. Podíleli se a podílejí se na přípravě důvodových zpráv k řadě zákonů, v některých případech dokonce spolupracují přímo na jejich tvorbě (např. nový stavební zákon). Naši právníci se účastní konferencí, aktivně přednášejí a s dalšími experty z trhu řeší jak aktuální témata práva veřejného sektoru, tak nejasnosti ve výkladu.