Koniec zavádzajúcim praktikám s domnelým znižovaním cien cez Black Friday. Veľká spotrebiteľská novela so sebou prináša komplexnú úpravu spotrebiteľského práva na Slovensku. To má od polovice roku vplyv nielen na e-shopy, ale aj na kamenné predajne, ktoré sa musia novým povinnostiam prispôsobiť. Aké konkrétnejšie zmeny to sú?

Black Friday a iné zľavové kampane

Ak bude obchodník chcieť uviesť, že tovar je zlacnený, okrem zľavnenej ceny je po novom povinný uvádzať tiež predchádzajúcu najnižšiu cenu tovaru počas posledných 30 dní. Prakticky tak je pri zľavnených tovaroch potrebné uvádzať 2 ceny, napr. cena tovaru: 100 EUR, a najnižšia cena za posledných 30 dní: 120 EUR. Zo skúseností z okolitých krajín, v ktorých už táto úprava platí, však vieme, že výklady právnych predpisov dozornými orgánmi sa líšia a pre praktické nastavenie uvádzania zliav tak sú potrebné usmernenia zo strany SOI (Slovenskej obchodnej inšpekcie) a rozhodnutia súdov.

Zverejňovanie hodnotenia zákazníkov

Dôraz na väčšiu vierohodnosť je po novom kladený aj na recenzie tovarov, ktoré obchodník spotrebiteľom sprístupňuje. Novela zavádza nové povinnosti obchodníkov informovať spotrebiteľov o tom, či a akým spôsobom kontrolujú a zabezpečujú, že hodnotenie skutočne pochádza od spotrebiteľov, ktorí si tovar kúpili alebo použili. Klamlivou obchodnou praktikou je nabádanie osôb k poskytovaniu falošných spotrebiteľských recenzií alebo odporúčaní a ich skresľovanie pri propagácii na sociálnych sieťach.

Predaj na diaľku

Pri zmluvách uzatvorených na diaľku dochádza k zásadnej zmene, kedy po odstúpení od zmluvy spotrebiteľom, bez uvedenia dôvodu, náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Uvedené však platí iba v prípade, ak obchodník o tejto povinnosti spotrebiteľa vopred poučil.

Zaujímavosťou je tiež osobitná úprava zmluvy na diaľku medzi obchodníkom a spotrebiteľom, kedy namiesto kúpnej ceny poskytne spotrebiteľ obchodníkovi svoje osobné údaje.

Online trhy

Prevádzkovatelia online trhov, t. j. platforiem, na ktorých sa združuje väčšie množstvo obchodníkov, a ktoré umožňujú priame uzatvorenie zmluvy medzi obchodníkom a spotrebiteľom, majú po novom špecifické informačné povinnosti voči spotrebiteľom pred uzatvorením zmluvy. Napríklad pôjde o informácie ohľadom (i) hlavných parametrov, ktoré určujú poradie ponuky produktov vo výsledku vyhľadávania a ich význam, alebo (ii) poučenia, že na vzťah kupujúceho s predávajúcim  sa neuplatnia predpisy na ochranu spotrebiteľa v prípade, ak predávajúci nie je obchodníkom.

Zmluvy s digitálnym plnením

Okrem novelizovanej úpravy spotrebiteľskej kúpnej zmluvy sa v Občianskom zákonníku zavádza aj nový zmluvný typ zmluvy s digitálnym plnením, ktorej obsahom môže byť digitálny obsah či digitálna služba.

Novela v rámci tohto zmluvného typu zavádza aj špecifické podmienky poskytovania digitálneho plnenia, okrem iného, v podobe podmienok dodania digitálneho plnenia, zmeny plnenia, požiadaviek na akosť a množstvo či špecifické práva a povinnosti pri odstúpení od zmluvy.

Ďalšie novinky spotrebiteľského balíčka

Nová spotrebiteľská regulácia prináša aj čiastkové úpravy, medzi ktoré patrí napríklad: zákaz druhotného predaja vstupeniek na podujatia, ktoré boli obchodníkom získané automatizovanými prostriedkami s cieľom obísť limit počtu vstupeniek na jednotlivca; jednotkovou cenou nie je potrebné označovať tovary predávané prostredníctvom nápojového alebo stravovacieho automatu; či sankcia odstránenia alebo výmazu obsahu uverejneného v online rozhraní alebo výmazu domény.

Náš tím odborníkov venujúcich sa spotrebiteľskému právu vám rád pomôže s implementáciou novej spotrebiteľskej úpravy, úpravou právnych dokumentov ako aj správnym nastavením informačných povinností súvisiacich s novelou.